Regulamin Braun BOSS

REGULAMIN KONKURSU
„Braun BOSS limitowana edycja golarek ”
na blogu segritta.pl

§ 1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8 lok. 01, zwana dalej „Organizatorem”. Organizatorem jest również Autorka Bloga
  segritta.pl, zwana dalej „Autorem Bloga”. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji.

 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o.

 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.segritta.pl

§ 3. Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu
  segritta.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
  z nimi w stosunku przysposobienia.

 2. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „Udowodnij, że właśnie Twój facet jest wart tego, abyś podarowała mu golarkę z limitowanej serii Braun BOSS?”

 3. Prawidłowa odpowiedź powinna mieć dowolną formę graficzną

 4. Konkurs trwa od  19.11.2012  do 26.11.2012, do godz. 23:59.

 5. Odpowiedź na pytanie powinna zostać wysłana na adres e-mail: segritta@segritta.pl.

 6. Nagrodami w konkursie są dwie golarki Braun Boss z Serii 3, model: 390 cc

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 1. Spośród wszystkich  komentarzy Autor Bloga wybierze 2 z najbardziej interesującą grafiką.

 2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

 3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 29.11.2012 r.

 4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w poście związanym
  z konkursem

 5. Po wyłonieniu laureatów powinni się  oni z kontaktować z  Autorem bloga poprzez adres: segritta@segritta.pl, nie później jednak niż  w terminie do 06.12.2012. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.

 6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej:
  imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać nadana nagroda, nr telefonu.

 7. Nie podanie, którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

 8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 1. Nagrodami w Konkursie są dwie golarki Braun BOSS, Seri 3, model 390 cc

 2. Organizator oświadcza, że nagrody rzeczowe – golarki Braun BOSS Serii 3, model 390 cc są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

 4. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres
  i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6,
  w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych teleadresowych zwycięzców.

 5. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).

 6. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności
  w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.

§6.Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
  z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.

 2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7.Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 20.12.2012 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres Partner of Promotion Sp. z o.o. Warszawa, ul. Belgradzka 8 lok., z dopiskiem „Konkurs Braun”.

 2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników
  w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane
  i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające

 6. z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci  lub systemu Uczestnika Konkursu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego