Regulamin Ente

Regulamin konkursu „ciasto urodzinowe segritty”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Ciasto urodzinowe Segritty”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 1. Organizatorem konkursu jest Ente Cafe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 35/37, NIP 522 258 79 42, zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 26 lipca 2014 roku do dnia 28 lipca 2014  roku za pośrednictwem bloga Segritta dostępnego pod adresem www.segritta.pl. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 1. I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 26 lipca 2014 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 26 lipca 2014 do dnia 28 lipca 2014 roku do godz. 23:59.

b) II etap – wyłonienie w dniu 29 lipca 2014 osoby nagrodzonej w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcy w zaktualizowanym poście konkursowym.

§ 2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele firmy Ente Cafe ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wpisanie pod postem ogłaszającym Konkurs tekstu własnego autorstwa – życzeń urodzinowych dla Segritty.

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzcy i przyznania mu nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 3 Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez wpisanie pod postem rozpoczynającym Konkurs komentarz. Uczestnicy muszą w komentarzu złożyć Segricie życzenia urodzinowe własnego autorstwa.

 2. Komentarze należy publikować pod postem od dnia 26 lipca 2014 roku do dnia 28 lipca 2014 roku. Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Patrona Medialnego. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 4. Autor najciekawszego komentarza zostanie nagrodzony ciastem Ente Cafe z dostawą do domu, po opublikowaniu wyników. Dzień dostawy i rodzaj ciasta Zwycięzca wybierze po ogłoszeniu wyników.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą w konkursie jest sernik – pistacjowy lub mango, zależnie od preferencji Zwycięzcy.

 1. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w zaktualizowanym poście konkursowym.

 2. Zwycięzca konkursu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników powinien wysłać swoje dane teleadresowe (imię i nazwisko, adres dostawy i telefon kontaktowy) na adres mailowy: konkurs@entecafe.pl
 3. Nagroda, o których mowa w ust. 1 zostanie dostarczona  na warszawski adres pocztowy wskazany przez Zwycięzcę konkursu w terminie do 20 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, ale nie wcześniej niż 48h od momentu złożenia zamówienia.

 4. Adres dostawy wskazany przez zwycięzcę musi być w granicach Warszawy ze względu na to, że ciasto będzie wytwarzane w Warszawie.

 5. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez jury.

 6. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

 7. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

§ 6 Postanowienia Szczególne

Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

 1. posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

 2. zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

 3. wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

 6. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.