Regulamin konkursu 13.03.2014

REGULAMIN KONKURSU Somersby Blackberry” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „ Somersby Blackberry” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony przez PHD Media Direction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341778, NIP 113-27-82-626 (dalej „Organizator”). Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Organizator działa na zlecenie spółki Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibaą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa (dalej „Klient)
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 13.03.2014 r., a zakończenie w dniu 29.03.2014 r.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga Segritta.pl, których dane podane sa w dalszej części Regulaminu.
 7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).
 8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy: oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
  • a)  Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • b)  PHD Media Direction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44
 9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”): 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora; 1 (jeden) przedstawiciel Klienta.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

11. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 • a)  zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu Matyldy Kozakiewicz na stronie internetowej https://segritta.pl/ oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;
 • b)  zadanie konkursowe polega na tym, aby:

wysłać na adres mailowy podanym we wpisie konkursowym zdjęcie przedstawiające lordowską dłoń. Dopuszcza się dowolną interpretację hasła „lordowska dłoń”. Zdjęcie powinno być w pliku w formacie .jpg i nieprzekraczające wagą 300 kB. Termin wysyłania zdjęć mija 20 marca 2014

(dalej „Zadanie Konkursowe”).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:
  • a)  zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
  • b)  zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Klienta;
  • c)  naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
  • d)  gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw pokrewnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym: Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów (słownych), które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
  • a)  podaje nieprawdziwe dane;
  • b)  jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
 • a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
 • b)  w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • c)  w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementami w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, wyświetlanie na ekranach w innych aktywności reklamowych Klienta, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznawana będzie jedna nagroda główna: kamera Gopro hero 3 o wartości 1400 zł.  ( dalej „Nagroda Główna”).
 2. Do Nagród przyznanych w Konkursie dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do odpowiedniego rozliczenia podatkowego w tym zakresie.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz w sposób arbitralny wybierze zwycięzców Zadań Konkursowych (jedno Zadanie Konkursowe na każdym z blogów).
 2. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

21. Ze zwycięzcami Konkursu, Autorzy Blogów skontaktują się w ciągu 14 dni roboczych od dnia publikacji list rankingowych na poszczególnych blogach. Publikacja nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres:

PHD Media Direction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44

Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – „ Somersby Blackberry”;

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na blogu Segritta.pl oraz w siedzibie Organizatora.