Regulamin konkursu ColorVision

REGULAMIN

KONKURSU „Zmień Styl Dzięki Oświetleniu”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zmień styl dzięki oświetleniu”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 1. Organizatorem konkursu jestFleishmanHillardz siedzibą w Warszawie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII, za numerem KRS 0000157586 oraz rejestru czynnych płatników podatku od towarów i usług – NIP 525 22 62 357, zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21.11.2013 roku do dnia 29.11.2013 roku za pośrednictwem bloga Segritta dostępnego pod adresem www.segritta.pl. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 1. I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 21.11.2013 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 21.11.2013 roku do dnia 28.11.2013 roku.

b) II etap – wyłonienie w dniu 29.11.2013 osób nagrodzonych w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcach w zaktualizowanym poście konkursowym.

§ 2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele firmy Philips Lighting Poland ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wpisanie pod postem ogłaszającym Konkurs tekstu własnego autorstwa odpowiadającego na pytanie „Jakim jestem kolorem? Fioletowym, żółtym, zielonym, czy niebieskim”

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 3 Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez wpisanie pod postem rozpoczynającym Konkurs komentarz. Uczestnicy muszą w komentarzu odpowiedzieć na pytanie „Jakim jestem kolorem? Fioletowym, żółtym, zielonym, czy niebieskim”

 2. Komentarze należy publikować pod postem od dnia 21.11.2013 roku do dnia 28.11.2013 roku. Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Patrona Medialnego. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 4. Autorzy najciekawszych komentarzy zostaną nagrodzeni kompletem żarówek w barwie i rodzaju wskazanym przez siebie po opublikowaniu wyników.

 5. Spośród zgłoszeń konkursowych jury konkursu wyłoni czterech finalistów, których komentarze zostaną ocenione najwyżej – po jednym dla każdego z kolorów: żółtego, niebieskiego, fioletowego, zielonego.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w konkursie są:

 1. Cztery zestawy żarówek Philips ColorVision we wskazanym typie i kolorze zgłoszonym po opublikowaniu listy zwycięzców.

 1. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora w zaktualizowanym poście konkursowym.

 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną wysłane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany przez uczestników konkursu w terminie do 20 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 3. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez jury.

 4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

 5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

§ 6 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

 1. posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, aprawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

 2. zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

 3. wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

 6. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.

 7. Ninijeszy Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy organizującej konkurs: FleishmanHillard Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-176 Warszawa.