Regulamin konkursu Electrolux Delicate Care Steam

REGULAMIN

Konkursu prowadzonego pod nazwą „ Konkurs Electrolux Delicate Care Steam

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa  warunki konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) prowadzonego pod nazwą „Konkurs Electrolux Delicate Care Steam” stanowiącego  przedsięwzięcie marketingowe Electrolux Poland Sp. z o. o. NIP 521-008-43-88 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Numer KRS: 0000029692 wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500,00 ZŁ (zwanej dalej „Sponsorem”).

2. Celem konkursu jest promowanie kampanii suszarek do ubrań Electrolux.

3. Podmiotem finansującym Konkurs jest Sponsor.

4. Obsługę i realizację Konkursu prowadzi agencja Fenomem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10 (03-903 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364648, NIP 8442333990 (zwana dalej „Organizatorem”).

5. Pod pojęciem „Partnera Konkursu” należy rozumieć: osobę prawną, osobę fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których działalność gospodarcza została zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz które zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, opublikowanym na blogu Segritta.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”).

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z prowadzonym Konkursem.

§ 2 Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.04.2017 r. o godz: 12:00 i kończy się w dniu 04.05.2017 r. o godz: 23:59 (dalej „Okres Trwania Konkursu”).

2. Udział w Konkursie polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe podane we wpisie na blogu. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod wpisem konkursowym. Pytanie brzmi: Napisz w komentarzu, co w Twoim życiu zmieniłaby suszarka do ubrań Electrolux.  oraz spełnieniu pozostałych warunków określonych w § 3.

3. Komunikacja pomiędzy Uczestnikiem a Sponsorem i Organizatorem będzie się odbywać za pośrednictwem Strony Internetowej.

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator może usunąć dowolny Komentarz pod Wpisem konkursowym z Strony Internetowej, w szczególności gdy stwierdzi, że zgłoszony przez Uczestnika Komentarz:

a. Narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,

b. Zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),

c. Zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,

d. Narusza prawa autorskie, dobra osobiste lub godność innych osób,

e. Zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki „Electrolux”).

6. Usunięcie Komentarza pod Wpisem konkursowym jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa polegającej w szczególności na:

a. stosowaniu jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu wpłynięcie na przebieg Konkursu.

b. Złamaniu zabezpieczeń systemu lub wykorzystywaniu ewentualnych luk w nim istniejących. 7. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego działania.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być:

a. pełnoletnia  osoba fizyczna,

b. niepełnoletnia osoba fizyczna, która uzyskała zgodę opiekuna ustawowego,

c. przedsiębiorca

dokonujący zgłoszenia zgodnie z Regulaminem.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału  pracownicy  i członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora lub Sponsora. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora lub Zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem lub Zleceniodawcą na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora lub Zleceniodawcy uważa się jego rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, małżonków, przyrodnich dzieci i rodziców.

3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika kumulatywnie następujących  czynności:

a. Napisaniu Komentarza,

b. dodaniu komentarza pod postem konkursowym, który będzie odpowiedzią na zadanie konkursowe umieszczone w ramach postu konkursowego znajdującego się na Stronie Internetowej.

4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie.

5. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków  z nim związanych, w  tym także prawa do wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6. Sponsor może podjąć decyzję o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Konkursie w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu lub w przypadku podjęcia przez Uczestnika działań naruszających dobre imię (obraźliwe sformułowania, wulgaryzmy, reklama konkurencyjnej marki) Sponsora, innych uczestników konkursu lub renomę Sponsora. Usunięty Uczestnik traci prawo do Nagrody, a jeśli Nagrodę już uzyskał, Sponsor może żądać zwrotu jej równowartości. Uczestnik, który został z pozbawiony prawa do udziału w Akcji promocyjnej traci prawo do możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4 Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Nagrody przewidziane w konkursie to:

1 suszarka do ubrań marki Electrolux o modelu  EDH 3897SDE.

2. Łączna liczba Nagród przeznaczonych dla wszystkich Uczestników Konkursu jest ograniczona do 1 sztuki. O ich przyznaniu decydować będzie Komisja Konkursowa. Wyłącznym kryterium oceny udzielonych przez Uczestników odpowiedzi na Zadanie konkursowe jest kreatywność prac konkursowych Uczestników. W trakcie trwania Konkursu każdy Uczestnik wygrać może tylko raz.

3. Konkurs będzie trwał w dniach:

27.04.2017r. 12:00 – 04.05.2017r. 23:59.

4. Dnia 05.05.2017 r. zostanie wyłoniony 1 zwycięzca, którym przyznana zostanie przez Komisję Konkursową Nagroda: suszarka Electrolux EDH 3897SDE . Nagroda będzie przyznawane za zgłoszenie, które Komisja Konkursowa uzna za najbardziej kreatywne (tj. oryginalne).

5. Uczestnik może opublikować tylko 1 zgłoszenie w czasie całego konkursu.

6. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w komentarzu pod zamieszczonym przez siebie zgłoszeniem dnia 11.05.2017r. do godz. 23:59. oraz w aktualizacji treści wpisu konkursowego.

7. Przyznanie Nagrody jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w § 3 Regulaminu.

8. Z chwilą opublikowania zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w związku z konkursem i nieodpłatnie przenosi prawa autorskie do swojego Komentarza i wszystkich jego elementów  na Sponsora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Nagrody są nieodpłatnymi świadczeniami wydawanymi przez Sponsora za pośrednictwem Organizatora.

10. Zwycięzca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o  wygranej za pośrednictwem komentarza pod zgłoszeniem konkursowym.

11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wiadomości o wygranej, zwycięzca jest zobowiązany do przesłania do Organizatora danych niezbędnych do wysyłki nagród. Dane powinny zostać wysłane za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres electrolux@feno.pl W temacie wiadomości powinno być wpisane „WYGRANA W KONKURSIE NA SEGRITTA PL”. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika danych we wskazanym powyżej terminie Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu oraz straci prawo do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje żadne zadośćuczynienie w formie pieniężnej ani rzeczowej, a Komisja Konkursowa w ciągu kolejnych 7 dni wyłoni kolejnego zwycięzcę.

12. Nagroda będzie wysłana uczestnikom za pośrednictwem kuriera. Wysyłka nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania od Użytkownika informacji o danych do wysyłki.

13. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

14. Organizator pokrywa koszt podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości danej nagrody w przypadku osób fizycznych. W takim przypadku część nagrody stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dni 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

15. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

16. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą 2 osoby po stronie Organizatora oraz 1 osoba po stronie Sponsora.

2. Do zadań́ Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a.  sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,

b. wybór zwycięzców Konkursu

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników

3. Z prac Komisji sporządzany jest protokół.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Sponsor. Administrator powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 nr 2135). Dane osobowe Uczestników są̨ przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej i Konkursu lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Uczestników, wyłącznie w następującym zakresie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla wzięcia przez niego udziału w Akcji promocyjnej i Konkursie. Organizator oświadcza, iż zapewni zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.

4. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na: przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sponsora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu oraz sposobu rozdziału opisanych w Regulaminie nagród.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 20 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej wysłanych na adres Organizatora: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania listu lub przesyłki kurierskiej.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem pisemnego oświadczenia wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

  • Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Konkursu, tj. Sponsora, Organizatora oraz Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki wszystkich stron Konkursu.
  • Zmiany regulaminu wymagają ogłoszenia zgodnie z ust. 3 i nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników niż w dniu rozpoczęcia konkursu.
  • Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibach Sponsora i Organizatora, a także na fanpage Electrolux Polska oraz Stronie Internetowej.
  • Wszelkie inne informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.