Regulamin konkursu Lenor

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez 24/7 PR w ramach akcji „Tydzień świeżości z Lenorem”

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem i sponsorem Konkursu pod nazwą „Długotrwała świeżość” (dalej „Konkurs”) jest

24/7 PR z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7 , 00-236 Warszawa, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037818, posiadająca

NIP: 118-15-75-985, kapitał zakładowy: 50 000 zł (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a

także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej

„Regulamin”).

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.segritta.pl (dalej „Strona Blogu”).

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 stycznia 2013 r., a kończy się dnia 03 lutego 2013r. o

godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby

współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek

pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo,

małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku

przysposobienia.

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

  1. mają ukończone 18 lat

  2. Ich odpowiedź na pytanie „Oszacuj ile procent Polaków wierzy, że pościel może zachować świeżość przez 7 dni” będzie najbliższa wynikowi jaki został podany w badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Organizatora pt. ”Jak śpią Polacy”

c) zaakceptują warunki Regulaminu

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest pozostawienie swojej odpowiedzi pod postem anonsującym konkurs na pytanie: „Zgadnij ile procent Polaków wierzy, że pościel może zachować świeżość przez 7 dni”

2. Dziesięć osób, które jako pierwsze udzielą odpowiedzi będące najbliżej prawidłowej odpowiedzi otrzymają zestaw Lenor (3 produkty oraz poduszkę)

3. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres segritta@segritta.pl następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz

c) numer telefonu komórkowego.

6. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 4 i 5 w

określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo

do nagrody.

7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

§5 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, określone w § 3 ust. 5, będą przetwarzane przez Organizatora, będącego ich Administratorem w rozumieniu prawa,

do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator

ma prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom

współpracującym przy realizacji konkursu wyłącznie w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia

zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o

przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z

konkursem. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z przepisami, w tym z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane

są podawane na zasadach dobrowolności, ale ich podanie jest

niezbędne do wydania nagród.

§6 Nagrody

1. W Konkursie przyznanych będzie 10 nagród. Nagrodą jest

zestawy składające się z 3 produktów marki Lenor oraz poduszki

2. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

3. Zleceniodawca wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie bloga http://segritta.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego