Regulamin konkursu MUSIC FOR LIFE

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą „MUSIC FOR LIFE – Słuchaj! Klikaj! Pomagaj!” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja ORIMARI, z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowicka 2/4 m. 41, II p., (dalej „Organizator”)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie na blogu segritta.pl oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.04.2013r.o godzinie 16:00, a kończy się dnia  25.04.2013r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które:

a) mają ukończone 18 lat;

b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych;

c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na:

  • Ułożeniu i przesłaniu w komentarzu na blogu Segritta.pl mnemotechniki dotyczącej ambasadorów I i II edycji kampanii MUSIC FOR LIFE
  • Wysłaniu SMSa o treści MFL na nr 72069 oraz wpisaniu w zgłoszeniu wpisywanym w komentarzu kodu otrzymanego w SMSie zwrotnym

2. Nadesłane przez Uczestnika elementy zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

3. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

4. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Czasem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

2. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.

3. W ramach Konkursu elementy przesłane przez Uczestnika (m.in. wysłanego tekstu) mogą zostać zamieszczone przez Organizatora na stronie www.musicforlife.pl oraz

www.facebook.com/MusicForLifePL

4. Konkurs składa się z poniższych zasad konkursowych:

a) uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na zadanie konkursowe zamieszczone na stronie Segritta.pl

b) organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń do Konkursu;

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w zaktualizowanej treści wpisu konkursowego na stronie Segritta.pl . W terminie nie dłuższym niż do dnia 27.04.2013r. zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres Organizatora musicforlife2musicforlife.pl następujące informacje:

a) Imię i nazwisko zwycięzcy,

b) Adres w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dostarczona nagroda,

c) Numer telefonu kontaktowego

6. W przypadku niepodania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.

7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Pocztą Polską (list polecony). Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

§ 4 Nagrody

1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fundacja ORIMARI.

2. W konkursie przewidziano:

a) za pierwsze miejsce – bilet dla 1 osoby na na majowy koncert Beyoncé w Warszawie

b) 5 wyróżnień – po 1 t-shircie z logo kampanii MUSIC FOR LIFE dla 5 osób , które wzięły udział w Konkursie

3. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe.

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: Segritta.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu.

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.

5. Z chwilą przesłania Zgłoszenia Użytkownik, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach, których abonentem domeny jest Organizator oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.

6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.