Regulamin konkursu Philips Avent

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu „PHILIPS AVENT”” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730. Kapitał zakładowy Spółki 44.691.550,00 PLN, REGON 93105171000000, NIP PL8971411483 (dalej: Burda lub Organizator).
1.2. Fundatorem nagród jest PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000037385 (dalej: Fundator).
1.3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez właściciela ani administratora bloga.
1.4. Konkurs jest prowadzony na blogu:

Start

1.5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi polskimi przepisami prawa.
1.6. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej) przestrzegające regulaminu znajdującego się na blogu, który znajduje się pod adresem https://segritta.pl/.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Fundatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1 Konkurs rozpocznie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godzinie 15:00 i będzie trwał do 7 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59.

3.2 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.00.

4. NAGRODY
4.1. Nagrodą w konkursie jest  laktator Philips Avent SCF332/31 o wartości 581 zł.

4.2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
4.3 Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
4.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy na na blogu https://segritta.pl/ , w komentarzu pod postem konkursowym opublikować pracę konkursową w postaci:

– odpowiedzi na pytanie, umieszczone w copy posta – „Gdybyś miała wymyślić jedno zdanie, które miałoby pojawić się na plakacie promującym karmienie piersią, to brzmiałoby ono…”

5.2. Jury konkursowe wybierze 1 najciekawszą pracę, której autor zostanie nagrodzony biorąc pod uwagę oryginalność, ciekawość, poprawność merytoryczną i stylistyczną oraz atrakcyjność pracy.
5.3. Zwycięzca zostanie ogłoszony nie później niż 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.00 w aktualizacji posta konkursowego oraz pod niniejszym regulaminem. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej do organizatora na wskazany adres mailowy w celu przekazania Organizatorowi danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.
5.4. Brak kontaktu i nieprzekazanie w/w informacji do dnia 17 sierpnia 2018 r. oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody.
5.5. Wysyłka nagrody, wygranej w Konkursie, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu przekazania danych, o których mowa w pkt 5.3.
5.6. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Fundatora.
5.7. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5.8. W przypadku, gdy Zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ustawowego przedstawiciela na udział w Konkursie oraz odebranie nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora – wraz z informacją, o której mowa w pkt. 5.3 powyżej (brak doręczenia w/w zgody w w/w terminie – oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora).
5.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania w sposób zanimizowany (np. z zastosowaniem imienia i pierwszej litery nazwiska bądź nicku wraz z miejscem zamieszkania) informacji o laureacie Konkursu w materiałach rozwiązujących Konkurs, w szczególności w serwisie, w którym opublikowano Konkurs.
5.10. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego

5.11. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 5.10, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.
5.12. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

6. KOMISJA
6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

7.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, jest BURDA PUBLISHING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.

7.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

7.4. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu, jednak nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od jego zakończenia. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.
8.2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
8.3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
8.4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący, co nie uchybia możliwości podnoszenia przez uczestników Konkursu roszczeń, na zasadach ogólnych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
9.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w serwisie Instagram.
9.3. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu serwisu Instagram, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
9.4 Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie https://segritta.pl/oraz w siedzibie Organizatora.
9.5. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.
9.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.