Regulamin konkursu „Philips GROOMING”

 

obowiązuje od 5 czerwca do 25 czerwca 2013 r.

 

 

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320050, posiadająca NIP: 525-24-44-319 (zwanej dalej „Organizatorem”) na zlecenie firmy Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037385, REGON: REGON 011097206, NIP: 5260210955, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880 zł; zwanej dalej „Sponsorem”

 

Kto może wziąć udział w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 5 czerwca 2013 r. i trwa do 11 czerwca 2013 r.

2. Konkurs odbywa się na blogu http://segritta.pl.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe, które brzmi:
Co lubicie, co jest dla Was przekroczeniem jakichś granic i jak myślicie: jak będzie wyglądał ideał mężczyzny za 10 lat. Najciekawszy komentarz zostanie nagrodzony.”

4. Wygrywa jeden uczestnik konkursu, którego odpowiedź w największym stopniu spełnia kryteria wskazane w pkt. 7 poniżej.

5. Uczestnicy konkursu wysyłają swoje odpowiedzi na adres mailowy: segritta@segritta.pl

6. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostaną przez Jury składające się z: 1 osoby reprezentującej Organizatora oraz autora bloga http://segritta.pl.

7. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych będzie brało pod uwagę: kreatywność, oryginalność.

8. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów Philips Polska. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

 

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest urządzenie marki Philips Bodygroomer (BG2036/32) o wartości 229,00 PLN netto.

2. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która nie zostanie mu wypłacona.

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych laureatowi nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody.

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcom Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

6. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.

 

Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięża 1 osoba, której odpowiedź, zdaniem Jury, w największym stopniu spełniała kryteria wymienione są w pkt 7 „Zasady konkursu”.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w zaktualizowanej notce konkursowej na blogu http://segritta.plw terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu.

4. Zwycięzcy konkursu mają 5 dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych adresowych drogą mailową pod adresem: segritta@segritta.pl

5. W przypadku gdy po upływie 5 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

 

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora na adres wskazany przez niego w mailu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu otrzymania pełnych danych od Zwycięzcy.

 

 

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na blogu http://segritta.pl oraz w siedzibie Organizatora: Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa . Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.