Regulamin Konkursu #Segritta10lat

§ 1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Matylda Kozakiewicz, autorka bloga Segritta.pl

 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Matylda Kozakiewicz, autorka bloga Segritta.pl

 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.segritta.pl

§ 3. Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu
  segritta.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
  z nimi w stosunku przysposobienia.

 2. Zadanie Konkursowe polega na jak najlepszym wykonaniu jednego z trzech zadań, które ukażą się w ciągu trwania konkursu na trzech następujących stronach internetowych:
  – na oficjalnym profilu facebookowym autorki bloga Segritta.pl https://www.facebook.com/matyldakozakiewicz
  – na oficjalnym fanpage’u facebookowym bloga Segritta.pl
  https://www.facebook.com/segritta
  – na oficjalnym profilu instagramowym bloga Segritta.pl
  https://instagram.com/segritta/

  Zadania będą wyraźnie otagowane tagiem #Segritta10lat, będą wymagały prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub wypełnienia zadania artystycznego związanego z wymyśleniem tekstu lub wykonaniem pracy graficznej (np. rysunku lub fotografii).

  4. Jedna osoba nie może wygrać w więcej niż jednym zadaniu.
  5. Konkurs trwa od  29.11.2015  do 31.12.2015, do godz. 23:59.

  6. Nagrodami w konkursie są:
  – Bezprzewodowy, wodoodporny głośnik przenośny Boom Swimmer o wartości 239 zł.
  – Aparat fotograficzny Fuji Instax Mini 8 o wartości 299 zł. oraz film do niego o wartości 37 zł.
  – Powerbank firmy TPlink o wartości 129 zł.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 1. Wygrywa osoba, która w najlepszy sposób wykona zadanie opisane w poście konkursowym i opublikuje je w komentarzu do tego posta. W przypadku Facebooka liczą się tylko odpowiedzi udzielone za pośrednictwem osobistego konta założonego pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 2. Wyboru zwycięzcy dokona autorka bloga Segritta.pl. Na jej wybór będą miały wpływ kreatywność, poczucie humoru oraz walory artystyczne nadesłanego zgłoszenia.

 3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż 7 dni od momentu zakończenia konkursu.

 4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani o tym przez Autora bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w poście związanym
  z konkursem.

 5. Po wyłonieniu laureatów powinni się  oni z skontaktować z  Autorem bloga poprzez adres mailowy: segritta@segritta.pl, nie później jednak niż  w ciągu 14 dni od ukazania się wyniku konkursu. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.

 6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej:
  imię i nazwisko, adres pocztowy na terytorium Polski, pod który powinna zostać nadana nagroda, nr telefonu.

 7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

 8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Bezprzewodowy, wodoodporny głośnik przenośny Boom Swimmer
  2. Aparat fotograficzny Fuji Instax Mini 8
  3. Powerbank firmy TPlink

 2. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

 4. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres
  i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6,
  w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych teleadresowych zwycięzców.

 5. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).

 6. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności
  w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.

§6.Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
  z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.

 2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7.Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 01.04.2013 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres Karolina Matylda Kozakiewicz, ul. Kaniowska 38, 01-529 Warszawa

 2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników
  w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane
  i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowania sieci, serwisów lub systemu Uczestnika Konkursu.

 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook i serwis Instagram, ani z nimi związany
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego