Regulamin konkursu Somersby Party like a Lord

REGULAMIN konkursu Somersby Party Like a Lord

 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Party Like a Lord” (zwanego dalej „Konkursem”)
 2. Organizatorem Konkursu jestCarlsberg Polska Sp.  z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-135), przy ulicy Iłżeckiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 43669,dalej zwana „Organizatorem”
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony we współpracy z Matyldą Kozakiewicz, na blogu pod adresem: .https://segritta.pl/
 4. Konkurs trwa od 11 kwietnia 2013 do 16 kwietnia 2013 roku.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

 1. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadających miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Segritta.pl [właściciel blogu] oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 1. Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są:
 1. dwie nagrody główne w postaci Kindle paperwhite o wartości całkowitej 1440 złotych brutto
 2. nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w postaci zaproszenia na imprezę Party like Lord o wartości całkowitej 50 złotych brutto
 3. 10 nagród pocieszenia, każda składająca się z butelki piwa Somersby (4,39 sztuka), talii kart (2zł) i szklanki (4zł)
 • Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z 2010 r. ze zm.). Do głównej nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% jej wartości, z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

 • Informacje o przyznanych nagrodach będą upublicznione na blogu lub fan page Segritta.pl najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

 • Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

  1. Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

   

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie na adres mailowy wskazany we wpisie konkursowym zdjęcia przedstawiającego uczestnika wystylizowanego na lorda wraz z jabłkiem lub elementem w jakikolwiek sposób kojarzącym się z jabłkiem lub przedmiotem z wizerunkiem jabłka w dowolnym kształcie.

  2. Zdjęcia nadesłane do Konkursu nie mogą zawierać wizerunków osób nieletnich, tj. takich, które nie ukończyły 18 lat.

  3. Autorzy dwóch najciekawszych stylizacji zostaną nagrodzeni nagrodami głównymi.

  4. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie dodatkowo zaproszenie na imprezę Party Like a Lord.

  5. Dodatkowo, poza osobami wymienionymi w pkt. 2 i 3 powyżej, 10 uczestników Konkursu, których zdjęcia Organizator uzna za ciekawe, otrzyma nagrody pocieszenia.

 • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyłonienia zwycięzców, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 • Wyłaniając zwycięzców, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kreatywność, pomysłowość i inwencję uczestników przy wykonywaniu zdjęcia konkursowego.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonych zdjęć w przypadku gdy:

  1. zdjęcia zawierają treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne,wulgarne lub treści sprzeczne z prawem;

  2. zdjęcia zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;

  3. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa do wizerunku;

  4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

   

  1. Odbiór nagród

   

  1. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje nagroda obowiązany jest przesłać swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL) na adres mailowy wskazany we wpisie konkursowym w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia zwycięzców.

  2. Niewysłanie przez zwycięzcę jego danych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa Uczestnika do nagrody.

  3. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania danych.

  4. Odbierając nagrodę zwycięzca podpisuje protokół odbioru przedstawiony przez kuriera, a kurier weryfikuje dane osobowe zwycięzcy. W przypadku odmowy przekazania kurierowi danych lub odmowy podpisania protokołu, zwycięzca traci prawo do nagrody.

  5. Przy odbiorze nagrody, zwycięzca przekaże Organizatorowi pisemne oświadczenie o przeniesieniu praw do Utworów oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.

  1. W razie niemożliwości doręczenia nagrody z przyczyn dotyczących zwycięzcy, traci on prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

   

  1. Prawa autorskie
  1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym twórcą treści utworu w postaci zdjęcia lub zdjęć przesłanych w zgłoszeniu do Konkursu („Utwór”), w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z 2002 r.) i posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych Utworów,nie sa one obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na zdjęciach do wykorzystania ich wizerunków.

  1. Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania zezgłoszonych przez uczestnikado Konkursu Utworów, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonych Utworów lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

  2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Utworów lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pośrednictwem telefonów, kina, prasy.

   

  1. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem na kopercie Konkurs Party Like a Lord” do Organizatora na adres: Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, nie później niż do 1 maja 2013 roku. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.

  1. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od ich otrzymania.

  1. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

  1. Postanowienia końcowe
  1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. Celem zbierania danych jestorganizacją i prowadzenie Konkursu pod nazwą „Party Like a Lord”, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska na na liście laureatów Konkursu zamieszczonej na blogu lub fan page pod adresem: www.segritta.pl.

  3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na stronie internetowej: Segritta.pl w publikacjach dotyczących Konkursu.

  4. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.

  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.