Regulamin konkursu Somersby

REGULAMIN KONKURSU

Połączyło ich Somersby(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Połączyło ich Somersby” (dalej „Konkurs”).

 1. Konkurs jest prowadzony przez Saatchi & Saatchi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42 wpisaną do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085926, NIP 525-22-26-858 (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Organizator działa na zlecenie spółki Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa (dalej „Klient)

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

 

 1. RozpoczęcieKonkursu nastąpi w dniu 22.07.2013 r., a zakończenie w dniu 29.07.2013 r.

 1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem fanpagu Klienta oraz 6 blogów (dalej „Blogi”), których dane podane są w dalszej części Regulaminu.

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).

 1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:

 1. Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 2. Saatchi & Saatchi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 3. Interactive Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”):

 • 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora;

 • 1 (jeden) przedstawiciel Klienta.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej http://www.facebook.com/SomersbyPoland oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;

 2. zadanie konkursowe polega na tym, aby:

 1. stworzyć fraszkę ze słów wskazanych przez Organizatora na key visualu zamieszczonym na blogach oraz na fanpagu Klienta, a następnie

 2. umieścić stworzoną fraszkę w komentarzu pod wpisem/postem wybranego blogera (dalej „Zadanie Konkursowe” lub „Fraszka”).

Najlepiej punktowane będą fraszki zawierające maxymalną liczbę słów wskazanych przez Organizatora tj. 6 (sześć).

 

 1. Od 22 lipca do 28 lipca 2013 roku, Organizator będzie organizował wskazówki dla Uczestników, które będą miały na celu pomoc Uczestnikom w odnalezieniu wybranych słów, które są niezbędne do stworzenia Zadania Konkursowego.

 

 1. Do poszczególnych słów będzie można znaleźć wskazówkę poprzez:
 1. Blogi:
 1. (Kominek – http://kominek.es/);
 2. (Segritta – https://segritta.pl/);
 3. (Fashionelka – http://fashionelka.pl/);
 4. (Gonciarz – http://krzysztofgonciarz.com/);
 5. (Tucholski – http://jestblog.pl/);
 6. (Opydo – http://www.zombiesamurai.pl/)
 1. portal społecznościowy Facebook, w szczególności: http://www.facebook.com/SomersbyPoland

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:

 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

 2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Klienta;

 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

 4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw pokrewnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

 1. podaje nieprawdziwe dane;

 2. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz ewentualnie, że uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na zdjęciu do wykorzystania ich wizerunków.

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów (słownych), które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

 2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementami w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, wyświetlanie na ekranach w Carlsberg Fan Camp, Fan Zones oraz podczas Fan City Tours, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznawanych będzie sześć nagród głównych w postaci Ipada Mini 16 GB o wartości 1500 zł ( dalej „Nagroda Główna”). każdego spośród sześciorga Zwycięzców wybierze autor Bloga.

 2. Do Nagród przyznanych w Konkursie dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do odpowiedniego rozliczenia podatkowego w tym zakresie.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz w sposób arbitralny wybierze 6 (sześć) zwycięskich Zadań Konkursowych (jedno Zadanie Konkursowe na każdym z blogów) w ramach Konkursu, któremu przyznane zostanie prawa do Nagrody Głównej.

 2. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ze zwycięzcami Konkursu, Autorzy Blogów skontaktują się w ciągu 14 dni roboczych od dnia publikacji list rankingowych na poszczególnych blogach. Publikacja nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.

 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 1. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Saatchi & Saatchi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja – „Połączyło ich Somersby”;

 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;

 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

 4. podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności
  w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.facebook.com/SomersbyPoland oraz w siedzibie Organizatora.