Regulamin konkursu Tomb Raider

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Cenega Poland Sp. z o.o.

 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Cenega Poland Sp. z o.o.

 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.segritta.pl

§ 3. Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu
  segritta.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
  z nimi w stosunku przysposobienia.

 2. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu zdjęcia pokazującego siebie jako Larę Croft.

 3. Prawidłowa odpowiedź powinna mieć dowolną formę graficzną w postaci pliku o rozszerzeniu .jpg

 4. Uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanego zdjęcia oraz wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację na blogu Segritta.pl

 5. Konkurs trwa od  22.02.2013  do 01.03.2013, do godz. 23:59.

 6. Odpowiedź na pytanie powinna zostać wysłana na adres e-mail: segritta@segritta.pl w mailu o tytule „KONKURS”.

 7. Nagrodą w konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab 2.0

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 1. Spośród wszystkich  nadesłanych zdjęć Autor Bloga wybierze jedną z najbardziej interesującą grafiką.

 2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

 3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 08.03.2013 r.

 4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w poście związanym
  z konkursem

 5. Po wyłonieniu laureatów powinni się  oni z kontaktować z  Autorem bloga poprzez adres: segritta@segritta.pl, nie później jednak niż  w ciągu 14 dni od ukazania się wyników konkursu. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.

 6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej:
  imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać nadana nagroda, nr telefonu.

 7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

 8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 1. Nagrodą w Konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab 2.0

 2. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

 4. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres
  i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6,
  w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych teleadresowych zwycięzców.

 5. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).

 6. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności
  w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.

§6.Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
  z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.

 2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7.Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 01.04.2013 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres Cenega Poland Sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa.

 2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników
  w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane
  i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci  lub systemu Uczestnika Konkursu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego