Regulamin testów konsumenckich „Zostań Testerem TomTom”

Regulamin testów konsumenckich „Zostań Testerem TomTom”

Definicje
Tester: osoba wybrana spośród czytelników bloga https://segritta.pl/ na podstawie odpowiedzi na wskazane pytania, która będzie testować urządzenie TomTom GO 500 oraz wielofunkcyjną ładowarkę TomTom.
Bloger: przedstawiciel redakcji bloga współpracującego w projekcie „Zostań testerem TomTom”.

Czas trwania
Czas trwania: 1 tydzień na wyłonienie Testera spośród czytelników bloga (21.08.2013 – 28.08.2013); dostarczenie umowy oraz urządzeń do wybranego Testera – przesyłka kurierska do 7 dni od podania adresu testera, na który ma być dostarczona przesyłka; 2 tygodnie na testowanie urządzenia.
Ogłoszenie wyników rekrutacji na Testera: 29.08.2013.
Publikacja recenzji urządzeń TomTom: po 2 tygodniach od momentu dostarczenia sprzętu do Testera.

Zgłoszenie udziału w rekrutacji na Testera TomTom:
1. Udział w rekrutacji może wziąć każdy czytelnik bloga https://segritta.pl/ z wyjątkiem przedstawicieli firmy TomTom oraz członków ich rodzin, przedstawicieli agencji PR FleishmanHillard oraz członków ich rodzin a także przedstawicieli redakcji bloga oraz członków ich rodzin.
2. Zgłoszenie do procesu rekrutacji polega na nadesłaniu odpowiedzi na poniższe pytania na adres mailowy: edward.paplauski@fleishmaneurope.comw ciągu tygodnia od momentu rozpoczęcia rekrutacji (21.08.2013 – 28.08.2013):
a) Imię, nazwisko
b) Wiek
c) Miejsce zamieszkania
d) Czy masz prawo jazdy? Od kiedy?
e) Ile czasu dziennie spędzasz w samochodzie?
f) Dlaczego jesteś najlepszym kandydatem na testera TomTom?
Pytania będą opublikowane na blogu https://segritta.pl/. Zgłoszenia nadesłane po 28.08.2013 nie będą brane pod uwagę.
W temacie wiadomości e-mail wymagane jest podanie nazwy bloga, na którym jest prowadzona rekrutacja.
Odpowiedź na pytanie otwarte „Dlaczego jesteś najlepszym kandydatem na testera TomTom?” powinna zawierać co najmniej 500 znaków.
3. Każda osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie rekrutacyjne. W przypadku wysłania większej liczby zgłoszeń pod uwagę brany będzie tylko pierwszy e-mail.

Przebieg rekrutacji:
1. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą Bloger, przedstawiciel firmy TomTom, przedstawiciel agencji FleishmanHillard, zostanie wybrana jedna osoba, która zostanie Testerem TomTom.
2. Kryteria wyboru Testera ustala firma TomTom: Tester musi mieć prawo jazdy od co najmniej 1 roku, codziennie poruszać się samochodem przez co najmniej 30 minut po mieście powyżej 200 tysięcy mieszkańców oraz ciekawie uzasadnić, dlaczego jest najlepszym kandydatem na Testera TomTom.
3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na blogu https://segritta.pl/ 29.08.2013.
4. Po ogłoszeniu wyników z wybraną osobą skontaktuje się Przedstawiciel agencji FleishmanHillard w celu podpisania stosownej umowy, dotyczącej przekazania sprzętu do testów oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań.
5. Odmówienie podpisania umowy albo niepodpisanie umowy we wskazanym przez agencję FleishmanHillard terminie skutkuje rezygnacją z zostania Testerem i wskazaniem innej osoby przez wsymieniony wyżej skład.

Testowany sprzęt:
1. Wybranemu Testerowi agencja FleishmanHillard przekaże do testów nawigację samochodową TomTom GO 500 oraz wielofunkcyjną ładowarkę TomTom.
2. Po obustronnym wykonaniu zobowiązań wynikających z podpisanej umowy, Tester staje się pełnoprawnym właścicielem testowanych urządzeń.

Przebieg testu konsumenckiego:
1. Po podpisaniu z agencją FleishmanHillard stosownej umowy oraz od momentu otrzymania sprzętu do testów Tester w ciągu dwóch tygodni testuje nawigację TomTom GO 500 oraz wielofunkcyjną ładowarkę TomTom.
2. W trakcie testów Tester ma możliwość kontaktowania się z Przedstawicielem agencji FleishmanHillard w celu udzielenia mu przez Przedstawiciela agencji niezbędnych wskazówek dotyczących testowanych urządzeń oraz udzielenia wsparcie technicznego.
3. Po zakończeniu testów Tester przekazuje blogerowi oraz agencji FleishmanHillard recenzję testowanego sprzętu w postaci tekstu i zdjęć.
4. Akceptując warunki regulaminu, Tester wyraża zgodę na publikację jego recenzji w całości lub jej fragmentów i zdjęć na blogu https://segritta.pl/ oraz wykorzystanie tych materiałów przez firmę TomTom (sposób wykorzystania zostanie określony w stosownej umowie). Bloger oraz agencja FleishmanHillard zastrzegają sobie prawo do redakcji językowej treści recenzji, która nie wpłynie na ogólny wydźwięk recenzji i nie zmieni sensu jej treści.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator w trakcie trwania akcji testów konsumenckich może zmienić treść regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.